Campanya

La UGT de Catalunya posa en marxa la campanya: ‘Erradiquem les violències masclistes a la feina. Tolerància Zero, ni a la feina ni enlloc’

Des de la Secretaria d’Igualtat i Formació de la UGT de Catalunya hem presentat, aquest any 2019, un projecte d’intervenció, formació i informació a l’Institut Català de les Dones sota el paraigües del Pacto de Estado i que du per nom: “Erradiquem les violències masclistes a la feina. Tolerància zero. Ni a la feina ni enlloc”.

L’objectiu principal d’aquest projecte és la prevenció, el suport i la lluita contra la violència masclista i assetjament sexual i per a raó de sexe en els centres de treball i per extensió a la societat en general, tenint en conta les modificacions que s’han produït arrel del Nou Real Decret – llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació.

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut per les normatives internes i internacionals; no obstant això, diverses realitats ens mostren que la igualtat plena en tots els àmbits és, ara per ara, únicament teòrica.

Una de les manifestacions més patents de la desigualtat real que encara hi ha en la nostra societat és la presència de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’entorn laboral. Aquest fenomen, a més, atempta contra un nombre significatiu de drets fonamentals bàsics de la persona: la llibertat, la intimitat i la dignitat, la no-discriminació per raó de sexe, la seguretat, la salut i la integritat física i moral.

La nostra experiència en l’àmbit laboral ens permet assegurar que l’assetjament sexual i per a raó de sexe als centres de treball és una pràctica estesa però a la vegada és una de les més ocultes.

Des de la UGT de Catalunya hem de combatre fermament la violència masclista a la nostra societat en general, i de forma específica als centres de treball en les seves vessants que són l’assetjament sexual i per raó de sexe, la bretxa salarial i la cosificació de les dones.

 

Què entenem per violència masclista:

És la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

 

Què entenem per assetjament sexual o per a raó de sexe en l’àmbit laboral?

«Consisteix en qualsevol comportament verbal, no verbal, o físic, de naturalesa sexual, que s’exerceix amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, especialment si li crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu» (Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret a les dones a erradicar la violència masclista). Aquest comportament es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari laboral si té relació amb la feina, i encara que no s’hagi produït de manera reiterada ni sistemàtica.

L’any 2007 es va crear el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, on estem representats els Agents Econòmics i Socials més representatius junt amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, en un espai estable de concertació, diàleg social i participació institucional.

En particular, la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball, impulsa l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, la gestió de la diversitat i la conciliació de la vida personal i laboral, a fi i efecte d’aconseguir una major equitat en l’àmbit laboral, i en la qual hem elaborat un seguit d’eines importantíssimes per poder dur als centres de treball.

Aquestes eines són les que ens ajuden a detectar, prevenir i intervenir en situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe i discriminacions en l’àmbit laboral.

Són eines informatives, formatives, d’assessorament i d’intervenció per poder sensibilitzar, detectar, evitar i actuar en situacions d’assetjament sexual o per a raó de sexe i discriminació vers les dones dins dels centres de treball.

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa.

Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa.

Orientacions bàsiques per a la persona de referència dels protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Decàleg Tolerància Zero amb l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’entorn laboral.

Des de la nostra organització també hem elaborat un seguit d’eines com són guies, tríptics, power points explicatius informatius i explicatius. Alguns exemples:

– Guia de la negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere.

– Nou Real Decret – llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la feina i en la ocupació, juntament amb les modificacions i noves mesures respecte la llei anterior.

Tríptic “Eines per combatre la violència masclista i l’assetjament sexual i per raó de sexe als centres de treball”.

Tríptic “Drets laborals de les dones víctimes de violència masclista”.

Tríptic “Assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa”.

– Material divulgatiu específic per erradicar les violències masclistes en els centres de treball.

Cartells de la campanya “Tolerància Zero”.

A més, com a organització compromesa amb la igualtat i la no discriminació de les dones en l’àmbit laboral, també disposem d’un servei específic per a totes les dones anomenat “SIAM” (Servei d’Informació, Assessorament i Mediació per a dones). És un servei de la UGT de Catalunya que té com a objectiu informar les dones sobre els seus drets i combatre les desigualtats que poden patir en l’àmbit laboral o familiar.

Tota aquesta feina és trasllada als centres de treball a través de la nostra eina que és la XASI de la UGT de Catalunya (Xarxa d’Agents Sindicals per la Igualtat) que té com a objectiu interconnectar totes aquelles persones de la nostra organització que lluiten a la seva empresa per vigilar, atendre i erradicar qualsevol tipus de discriminació laboral. La XASI treballa per eliminar discriminacions per raó de sexe, orientació i/o identitat sexual, origen, diversitat funcional, salut, i altres desigualtats.